سه شنبه 28 فروردین 1403

اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال

به وب سـایت شـخصی و پـایگاه اطلاع رسانی فـرخ عـبدالـه زاده خــوش آمدید.


سامانه پیامکی :

10006762485846

موضوعات
■ اخبار :
□ مقام معظم رهبری
□ ریاست جمهوری
□ قوه قضاییه
□ مجلس شورای اسلامی
□ وزارت کشــــور
□ اســتانداری
□ فـرمانداری
□ بخشداری
□ شـهرداری
□ شورای شهر
□ میراث فرهنگی
□ آموزش و پرورش
□ تبریز
□ ورزقان
□ خاروانـــا
□ سـیه کلان
□ ورزقــان نــیـوز
□ سایر شهرستانها
□ مهمترین خـبرهای روز
□ اخبار امام جمعه محترم
□ جدیدترین خبرهای دولت
□ جدیدترین خبرهای استان
□ جدیدترین خبرهای ورزقان
□ جدیدترین خبرهای کلیبر
□ جدیدترین خبرهای اهر
□ اخبار مس سونگون
□ اخبار روستاها
□ بـسیج
■ اخبار اختصاصی انتخابات :
□ مجلس شورای اسلامی تبریز
□ شورای اسلامی شهر تبریز
□ مجلس شورای اسلامی ورزقان
■ معرفی شخصیت ها :
□ مقام ریاست جمهوری
□ مجلس شواری اسلامی
□ شورای اسلامی شهر و روستا
□ چهره های شناخته شده
■ معرفی مناطق جغرافیایی :
□ کشور عزیزمان ایران
□ استان آذربایجان شرقی
□ شهرستان های آذربایجان شرقی
□ روستاهای شهرستان ورزقان
■ گالری عکس :
□ طبیعت آذربایجان
□ روستای سيه کلان
■ یادداشت ها
□ عبداله زاده
■ مناسبت ها :
□ تبریـــک
□ تسلیت
مطالب اختصاصی


سیمای دیروز و امروز شهر اولین‌ها

تبریز شهر اولین‌ها

در تحلیل پیش رو در نظر داریم  با بررسی دستاوردها و افتخاراتی که این شهر در گذشته در مقایسه با دهه‌ها و سال‌های اخیر داشته، در واقع به این پرسش پاسخ دهیم که چرا برخی این روزها این مسئله را زیرسؤال برده‌اند؟!

نکته مهمتر در این راستا اینکه از دید برخی ناظران و کارشناسان حوزه مسائل مختلف شهری، فرهنگی، هنری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و حتی از نظر مدیران، مسؤولان و شهروندان این شهر، جایگاهی تاریخی که شهر تبریز در گذشته در عرصه‌های مختلف در دوره‌های گوناگون تاریخ کشورمان داشته، به نظر می‌آید، به نوعی کمرنگ شده است.

حال برای رسیدن به این واقعیت که در حال حاضر جایگاه تاریخی شهر تبریز در چه مرحله‌ای است، فقط کافی است که نیم نگاهی گذرا به افتخارات و دستاوردهای دیروز و امروز این شهر داشته باشیم.

 

سیمای دیروز و امروز شهر اولین‌ها

از سوی دیگر در خصوص لزوم شفافیت این مسئله که آیا تبریز همچنان شهر اولین‌هاست، در این ارتباط بیان چند نکته ضروری است.  

* قــرار گرفتــن ایــن ســرزمین در مســیر جــاده ابریشــم، داشـتن کنسـولگری‌های متعـدد و نزدیکـی بـا کشـورهای همسـایه از جمله حوزه قفقـاز، اروپا و عثمانی، تجـار آگاه و مطلـع از روندهـای توسـعه در دنیـا و کشـورهای پیشـرفته و تاسیس مدارس نوین و انتشار روزنامه نقش مهم و کلیدی در ارتقـای سـطح فرهنگـی، اجتماعـی، سیاسی، اقتصـادی و بازرگانـی این سرزمین و کشورمان ایفا کرده و همیشه این منطقه به عنوان یکی از مناطق مهد تکوین تاریخ، فرهنگ و تمدن بشری بوده است.

متن کامل مقاله را در ادامه مطلب همراه ما باشید

 

*نکته حایز اهمیت دیگر در این زمینه اینکه برخـی نویسندگان و مورخـان همچنین قدمـت شـهر تبریـز را بـه قـرون سـوم و چهــارم پیــش از میــلاد مســیح اعلام می‌کنند که این منطقه در دوره مادهـا بـه نـام «مـاد کوچـک» معـروف بـوده اسـت کـه در دوره مغـولان مرکـز حکومـت آنـان از خراسـان تـا شـام شـد و پـس از مغـولان، نیز قره‌قویونلوهـا و آق قویونلوهـا بـر ایـن منطقـه تسـلط یافتند، با این وجود بعد از آنها هم شـاه اسـماعیل اول صفـوی، تبریـز را پایتخـت ایـران اعـلام کـرد، به طوری‌ که به گفته مورخان و تاریخ‌نگاران شهر تبریز، بعـد از فتحعلـی شـاه قاجــار بــه شــهر ولیعهدنشــین‌ها تبدیــل شــد و محمدشــاه، ناصرالدیــن شــاه، مظفرالدیـن شـاه، محمدعلـی شـاه و احمدشـاه دوران ولایـت عهـدی خـود را در ایـن شـهر گذراندنـد.

 

تبریز شهر اولین‌ها؛ رویا یا واقعیت؟

* افزون بر این مسائل، در مجموع با نگاهی تحلیلی و بررسی گذشته جایگاه این شهر که به بخشی از آن اشاره شد، از دید متخصصان حوزه مسائل اجتماعی و جامعه‌شناسی، این شهر همچنین به نوعی مهد گسترش مدرنیته، نوگرایی و اصلاح‌طلبـی هم بـوده، به طوری که مـردمان این خطه بـا ایجاد تحولات، ابتــکارات، نوآوری‌هــا و حماســه آفرینی‌های که در حوزه های مختلف داشته‌اند، توانســتند تحــولات مهم و شــگرفی در زمینه‌هـای مختلـف فرهنگی، هنری، سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی در کشـورمان بـه وجــود آورنــد.

 بنابراین از جملــه مهمتریــن این دستاوردها و نشــانه‌ها می‌توان به پیشــگامی شهروندان این شهر در عرصــه فرهنــگ، تأســیس نخســتین چاپخانــه ایران در شـهر تبریـز در سال ۱۱۹۱ هجری شمسی اشاره کرد. در واقع عبـاس میـرزا با راه‌اندازی این چاپخانــه و نصـب نخسـتین دسـتگاه چـاپ فارسـی بـا حـروف سـربی در این شـهر توانست تحول بزرگی را در تاریخ و فرهنگ سرزمین ایران پایه‌گذاری کند.

 

تبریز دیروز را بی خیال چه خبر از تبریز امروز

* نکته مهمتر دیگر در این زمینه اینکه با آمدن ورونق صنعت چاپ و نشر در این خطه و با پیروری از این فرهنگ؛ کتـب خارجـی نخسـتین بـار  در شهر تبریـز ترجمـه و منتشـر می‌شود همچنیـن شـهر تبریـز توانسـت مبتکر اولیـن روزنامه‌نـگاری ملـی در کشـور (روزنامه اختـر) باشـد. به باور تحلیلگران ایـن آغـاز حرکتـی بـود کـه ۱۰ سـال بعـد بـه جنبـش عدالتخواهـی و نهضـت مشـروطه انجامیـد، نهضتـی کـه در آن خطه آذربایجـان و در راس آنها شهر تبریز نقشـی برجسـته بـر عهـده داشـت.

عـلاوه بر روزنامـه اختـر، شـهر تبریـز بعدهـا جایـگاه انتشـار روزنامه‌های دیگـری نیـز شده بود که از جملـه آنها می‌توان به انتشار روزنامه‌هـای ادب، کمـال و معرفـت کـه بـه ترتیـب در سـال های۱۲۷۷، ۱۲۷۸ و ۱۲۷۹ هجری شمسی در مـدارس لقمانیـه، کمـال و معرفـت تبریـز اشاه کرد.


* از دیگر نتایج نوگرایی و روشنگری‌های مردمان این خطه می‌توان به تأسـیس نخستیـن مدرسـه بـه سـبک نویـن توسـط میـرزا حسـن رشـدیه اشاه کرد که در سال ۱۲۶۶ هجری شمی در شهر تبریز نخستین مدرسه به وجود می‌آید و حتی رشدیه مدارس دیگر هم به همین شیوه و سبک در تهـران، رشـت و انزلـی تاسیس می‌کند و از این رو به خاطر زحمات میـرزا حسـن رشـدیه در این راه، از وی به عنوان «پـدر فرهنـگ نویـن ایـران» یاد می‌کنند.

تبریز 96

 

تبریز، روزگار نو

* همچنین شهر تبریز در مقایسه با سایر مناطقه کشورمان پیشگام توسعه فن و هنر سینما و عکاسی بوده، به این ترتیب تبریز در سـال ۱۲۷۹هجری شمسی تنهـا پنـج سـال پـس از آنکـه بـرادران لومیـر ایـن اختـراع شـگرف خـود را بـه جهـانیان عرضـه کردنـد، این شهر صاحـب سـینما شـد، در زمینـه عکاسی، نمایشنامه‌نویسـی و تئاتر نیز به نوعی پیشتاز بوده است.

* از سویی همچنین این منطقه به خاطر داشـتن موقعیت جغرافیایـی خاص و آگاهی و نواندیشی شهروندان این سرزمین، این خطه در تحولات سیاسی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای داشته، به طوری که در زمان نهضت مشروطه و شروع استبداد صغیر در سال ۱۲۸۷، این قیـام سـتارخان و باقرخـان در تبریـز بود که به سرانجامی رسید.

با این وجود این خطه همچنین در شــکل‌گیری، تــداوم و پیــروزی انقــلاب اســلامی ایران نیــز به نوعی تحول آفرین بوده است، به طــوری کــه قیام  ۲۹بهمــن تبریز ســال ۱۳۶۵به عنــوان یکــی از نقــاط عطــف انقــلاب اســلامی ایــران به شمار می‌رود.

* در هر صورت از نگاه گذرایی که به نقش و جایگاه شهر تبریز در گذشته داشته، رد بشویم، حال نیم نگاهی هم به دستاوردهای امروز و دهه‌های اخیر این شهر می‌پردازیم و قضاوت این مسئله را به خود مردم، مسؤولان، دست‌اندرکان این حوزه و دستگاه‌های ذی‌ربط واگذار می‌کنیم که چقدر این شهر از رسالت و جایگاهی که در گذشته داشته، فاصله گرفته است.

 

تبریز شهر اولین‌ها، فقط در قاب خاطره‌ها جا نگیرد

بنابراین از اولین‌های امروز شهر تبریز نیز می‌توان به انتخاب تبریز، شهر بدون گدا، راه‌اندازی اولین موزه فوتبال در ایران، پارک مینیاتوری، اولین مؤسسه خیریه غیردولتی، اولین کارت هوشمند، تاکسی‌های از من بپرس، اتوبوس‌های گردشگری، انتخاب تبریز به عنوان شهر جهانی فرش در سال ۲۰۱۶، کسب مقام اول در بخش جذب سرمایه‌‌ذاری خصوصی در سال‌های اخیر، ساخت ساختمان‌های مدرن و زیبا، برج‌سازی، انتخاب بهترین شهر برای زندگی، امن‌ترین و پاک‌ترین شهر، انتخاب تبریز، شهر بدون معتاد متجاهر، انتخاب تبریز به عنوان شهر نمونه گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸ و ... اشاره کرد.
 

* افزون بر این مسائلی که شرح مختصری از دیروز و امروز شهر تبریز بیان شد، همه شهروندان این خطه و به ویژه مسؤولان، دست‌اندرکاران و دستگاه‌های ذی‌ربط در جریان باشند، شهر تبریز در گذشته و این روزها ظرفیت‌ها ‌و توانمندی‌های زیادی در حوزه‌های مختلف داشته و دارد که می‌توان با کمک همدیگر، همدلی و وحدت و به ویژه با پشتوانه دولت و همت، غیرت و سخت‌گیری خاصی که مردمان این منطقه و به خصوص از مسؤولان و مدیران این سرزمین سراغ داریم، تحقق همیشگی آرمان «تبریز، شهر اولین‌ها» دور از دسترس نبوده، چرا که تبریزی‌ها در عرصه‌های مختلف نشان دادند که همیشه و در همه حال پیشگام هستند که در این گزارش به بخشی از اینها اشاره شد.

 

* با تشکر از برادر بزرگوار موسی کاظم زاده


ارسال نظر برای این مطلب
توجه :
* خواهشمند است در به کار بردن نام اشخاص اصل ادب و احترام را رعایت فرمایید.
* لطفا دیدگاه های خود را مرتبط با موضوع مطالب درج نمایید.
* نمایش نظرات به معنی تایید یا رد آنها نمیباشد.
* مسئولیت نظرات ارسالی بر عهده کاربران عزیز میباشد.

کد امنیتی رفرش

- پیوست فایل (عکس ،صدا ،فیلم ،اسناد ، مدارک و ... )

* ابتدا فایل های مورد نظر را آپلود ،سپس لينک مستقيم آنها را کپی نموده و در نظر ارسالی درج نمایید .

احادیث و کلام نورانی اهل بیت علیهم السلام
آرشيو
اشتغالزایی

ارس فورج - گروه صنعتی ارس فرمان تبریز

QR Contact

QR Code -Abdolahzadeh.irافراد آنلاین : 6
تعداد نظـرات :
بازدید کـل : 5,135,908

تمامی حقوق این سایت مرتبط به فرخ عبداله زاده بوده و کپی برداری از مطالب فقط با ذکر منبع بلامانع می باشد.
توجه : کاربر گرامی فعالیت شما در این سایت ثبت شده و قابل پیگیری می باشد.
Copyright © 2019

3.238.174.191 : آي پي شما
: مرورگر
: سيستم عامل